Novosti

Čime se bavi dečji psiholog?

Usluge psihologa su preventivne, psihodijagnostičke, psihoterapijske i edukativne prirode. Uloga dečjeg psihologa ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte.

Rana intervencija predstavlja niz neophodnih tretmana, usmerenih na decu koja pokazuju neki stepen odstupanja u razvoju, ili pripadaju nekoj rizičnoj grupi. To je rani, kontinuirani, sveobuhvatni tretman. Sa druge strane, ukoliko smetnja nije prepoznata i rana intervencija izostane, s daljim razvojem ona uglavnom dobija novu i složeniju dimenziju.

Prilikom prvog susreta, obavlja se intervju sa roditeljima, gde oni daju podatke o dotadašnjem razvoju deteta, eventualnim poteškoćama u sazrevanju i porodičnom funkcionisanju. U odnosu na dobijene podatke, ali i procenu psihomotornog razvoja deteta, planira se dijagnostika, obavlja savetovanje, vrši izrada individualnog plana i programa za dete i porodicu i sprovodi intervencija, kako bi se eventualne teškoće svele na minimum ili potpuno izgubile.

Specijalizovani smo za rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju. Pružamo usluge dijagnostike i rane intervencije kod dece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja:

 • poremećaji autističnog spektra
 • usporen psihomotorni razvoj
 • hiperkinetski sindrom
 • problemi u saradnji
 • poremećaji ponašanja
 • strahovi koji nisu razvojno primereni
 • teškoće odvajanja dece i adaptacije na kolektiv
 • noćno i dnevno umokravanje
 • opstipacije psihogenog uzroka
 • tikovi
 • mucanje

Kroz psihološki tretman koristimo elemente reedukacije psihomotorike, senzorne integracije, “floor-time” terapije, RBI terapije i ABA metode.

Psiholog prati napredovanje deteta, primenjuje psihološke testove i skale u cilju procenjivanja aktuelnog nivoa funkcionisanja deteta, utvrđivanja snaga i slabosti, a potom predlaže terapijske intervencije. Kroz individualne razgovore, uključuje roditelje u terapijski proces rada sa detetom, edukuje, savetuje i  obavlja konsultativne razgovore.

Ponekad je potrebna jedna konsultacija kako bi se razjasnile sumnje i dobili odgovori na pitanja o detetovom razvoju, o načinima vaspitanja i reagovanja na neka detetova ponašanja. Nekada je dovoljno promeniti način na koji tumačimo i/ili reagujemo na neka detetova ponašanja – menjajući pogled koji imamo na dete, oslobađamo ga očekivanja i okvira koji sputavaju, pa tako i teškoće koje smo opservirali u ponašanju se smanjuju i/ili gube.

Neke teme i pitanja zahtevaju više susreta. Ponekad je potrebno dodatno stimulisati detetov razvoj, kroz niz vežbi i posebnih pristupa koji se primenjuju u psihološkim tretmanima, sa ciljem motivisanja deteta i aktiviranja mehanizama sazrevanja i učenja koji postoje u svakom od nas.

Mi imamo tim koji će vas saslušati, proceniti i predložiti najbolji modalitet u lečenju problema deteta.