Kardiologija

Pregled kardiologa 4000
Kontrolni pregled kardiologa* 2500
EHO srca 3500
Pregled kardiologa profesora 5000
Kontrolni pregled kardiologa profesora* 3000
Kućna poseta kardiologa 7000
ERGO test 3800
EKG 500
Stres EHO test 7500
Holter EKG 24h 3000
Holter EKG 3k 48 h 4000
N.Holter EKG-a 5500
Holter EKG 12k 24 h 3500
Holter EKG 12k 48h 5000
Holter krvnog pritiska 3000
Pregled interniste 3000
Kontrolni pregled interniste* 2000